Kiến thức cơ bản về bảo hiểm bao gồm việc hiểu các loại bảo hiểm phổ biến nhất – tính mạng, sức khỏe, tài sản như nhà cửa, xe cộ – và những thuật ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong ngành cho đến những từ xuất hiện trong các hợp đồng bảo hiểm.

Mặc dù mỗi loại bảo hiểm sẽ có những đặc tính khác nhau, nhưng vẫn sẽ có một bộ tiêu chuẩn làm nền tảng, chẳng hạn như chính sách, điều khoản bảo vệ, phí bảo hiểm và khấu trừ.

I. CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ:

Hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng giữa công ty bảo hiểm (công ty bảo hiểm hoặc nhà cung cấp) và người được bảo hiểm, người mua còn được gọi là chủ hợp đồng.

Những thông tin cụ thể sau sẽ luôn nằm trong tất cả các loại hợp đồng bảo hiểm: ‘Ai’ (chủ hợp đồng), ‘Những gì’ (xe cộ, nhà cửa, tính mạng) và ‘Bao nhiêu’ (bảo vệ).

Ví dụ: Nếu chính sách quy định rằng giới hạn bảo hiểm trọn đời là 100.000 đô la, điều đó có nghĩa là bất kể có bao nhiêu khiếu nại được đưa ra theo quy định chính sách, một khu công ty bảo hiểm đã đáp ứng nghĩa vụ 100.000 đô la, hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

II. CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ:

Khấu trừ là số tiền tự trả mà chủ hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho yêu cầu bồi thường trước khi nhà cung cấp bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ hợp đồng. Ví dụ: nếu chính sách ô tô có khoản khấu trừ 500 đô la và người được bảo hiểm gặp tai nạn dẫn đến thiệt hại 5.000 đô la, chủ hợp đồng sẽ phải trả 500 đô la và công ty bảo hiểm sẽ trả 4.500 đô la.

III. PREMIUMS?

Ngoài ngành, từ “premium” có nhiều nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, liên quan đến bảo hiểm, “premium” có nghĩa là phí bảo hiểm.

Nói chung, phí bảo hiểm đến hạn theo các khoảng thời gian cụ thể, với những chính sách bảo vệ khác nhau được tùy chọn thanh toán phí hàng năm hay nửa năm (sáu tháng một lần), hàng quý (bốn tháng một lần) hoặc hàng tháng.

IV.BẢO HIỂM NHÀ CỬA VÀ XE CỘ:

Bảo hiểm nhà cửa được thiết kế để bảo vệ nhà của chúng ta khỏi thiệt hại và mất mát do hỏa hoạn, trộm cắp và các sự kiện tai nạn khác. Chính sách của chủ nhà có thể phản ánh sự phân chia số tiền bảo hiểm, số tiền tối đa cho mỗi hợp đồng được thiết kế riêng.

Tương tự, chính sách cho bảo hiểm xe cộ có thể chỉ định một mức bảo hiểm cụ thể và phù hợp theo nhu cầu. Bảo hiểm xe cộ cơ bản bảo vệ các chủ hợp đồng trước các tổn thất do tai nạn.

Bảo hiểm trách nhiệm trả cho thiệt hại về người và tài sản mà lỗi là người từ cầm lái có bảo hiểm. Bảo hiểm toàn diện cũng đáp ứng cho cả chiếc xe của người lái xe được bảo hiểm.

V. BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TÍNH MẠNG:

Thường mọi người sẽ mua bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo tài sản cho người phụ thuộc trong trường hợp mất sớm.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn sẽ trả cho người thụ hưởng một khoản tiền được xác định trước và chi trả cho người được bảo hiểm trong một thời gian cụ thể hoặc cho đến khi chủ hợp đồng đạt được một độ tuổi nhất định, thời gian hoặc liên quan các điều khoản và chính được liệt kê trong hợp đồng.

Chính sách trọn đời không có giới hạn thời gian, tất nhiên với điều kiện là phí bảo hiểm được cập nhật. Về cơ bản bảo hiểm y tế trợ cấp các chi phí phát sinh cho bác sĩ, thuốc men, điều trị, nhập viện và phục hồi chức năng trong số các dịch vụ khác. Quyền lợi bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm y tế rất khác nhau khi đi từ chính sách đến quyền lợi.

  • Share

leave a Comment