Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 (kết quả trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 10.297 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 455 tỷ đồng, hoàn thành 37,2% kế hoạch năm.

Được biết từng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.051 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm ngoái, còn về thị phần đã tăng trưởng 22,6% và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thị trường với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.532 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

  • Share

leave a Comment