chứng chỉ đại lý bảo hiểm 2019

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm: Tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cấp và thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Đối tượng áp dụng gồm: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm; Các cá nhân tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Tổ chức các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm:

thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm 2019

Theo Thông tư, các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc; cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh dự thi sẽ tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo mẫu quy định.

Thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của cơ sở đào tạo nào thì đăng ký dự thi theo danh sách của cơ sở đào tạo đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi các kỳ thi được tổ chức dưới hình thức thi viết về Cục Quản lý; giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) theo mẫu quy định.

Cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lưu giữ bản gốc bài thi của thí sinh tại cơ sở đào tạo.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kỳ thi; hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Cấp, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm:

chứng chỉ đại lý bảo hiểm 2Thí sinh dự thi được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý; giám sát bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý.

Giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi; cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trong trường hợp một trong các thông tin cá nhân sau đây của người được cấp chứng chỉ bị nhầm lẫn, sai sót: Họ/Tên đệm/Tên; ngày, tháng, năm sinh; số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu…

Cơ sở đào tạo phải thông báo danh sách, thông tin các chứng chỉ đại lý bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi; chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp đổi trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Với thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/7/2019 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng và không phải cấp đổi theo Thông tư này.

Tuy nhiên, những chứng chỉ trong những trường hợp sau sẽ bị thu hồi :

Một là, cá nhân không tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính tổ chức.

Hai là, thí sinh dự thi không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Ba là, thí sinh dự thi giả mạo giấy tờ về nhân thân (Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu) hoặc sử dụng giấy tờ chứng minh nhân thân của người khác khi tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Bốn là, thí sinh dự thi được đào tạo trong thời gian cơ sở đào tạo bị buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Thông tin theo: Bộ Tài Chính.

leave a Comment