Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp (DN) bảo hiểm nhân thọ, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Dự thảo hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho DN bảo hiểm theo hướng mở rộng phạm vi đại lý bảo hiểm cho DN bảo hiểm nói chung (bao gồm cả chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài), phù hợp quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, dự thảo thông tư bỏ khoản 1 và sửa đổi khoản 2, khoản 3 cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của thông tư, trong đó đối tượng áp dụng là tổ chức tín dụng, trừ ngân hàng chính sách. Dự thảo thông tư kế thừa 5 nội dung hoạt động đại lý tại Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNN vì phù hợp với quy định tại Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất trong cách hiểu đối với từng nội dung hoạt động, dự thảo thông tư đã chỉnh sửa theo hướng giải thích cụ thể về từng hoạt động đại lý. Dự thảo thông tư bỏ nội dung điều kiện vì theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư, điều kiện đầu tư bảo đảm phải được quy định từ nghị định trở lên.

Dự thảo thông tư quy định chung DN bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, đồng thời bổ sung trách nhiệm về đối chiếu thông tin với TCTD cho phù hợp với quy định tại Điều 8 dự thảo thông tư và kế thừa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 86.

Ngoài ra, dự thảo thông tư bỏ quy định cụ thể về trách nhiệm của các đơn vị DN bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính, NHNN và thay thế quy định trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị) đảm bảo phù hợp với thông tư do NHNN ban hành và bổ sung trách nhiệm tổ chức thực hiện thông tư của DN bảo hiểm tại Điều 13 dự thảo thông tư.

Dự thảo thông tư cũng bổ sung trách nhiệm tổ chức thực hiện của các đơn vị thuộc NHNN, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức tín dụng, DN bảo hiểm trong quá trình triển khai thực hiện./.

Theo (TBTCO).

leave a Comment